Kerk in actie (ZWO)

Hieronder staan projecten die door de Ark via de ECM worden ondersteund en / of georganiseerd.

 

De Arkgemeente steunt het werk van de kerken, ook wereldwijd. Via de ZWO-groep wordt deze ondersteuning georganiseerd en in goed banen geleid.
De letter "Z" staat voor zending, de "W"voor werelddiaconaat en de "O" voor ontwikkelingssamenwerking. De ondersteuning wordt verleend vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn, hoe verschillend ze dan ook moge zijn van ras , huidskleur e.d

 

Vanuit de ZWO worden jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd binnen de Ark (zie hieronder)

Wilt u een project aanmelden voor ondersteuning, meldt u dat dan aan één van de leden van de ZWO-groep zoals hieronder aangegeven. In oktober/november van elk jaar wordt opnieuw een keuze gemaakt welke doelen het volgende jaar zullen worden gesteund.

De ZWO groep (Zending - Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking) is voortdurend op zoek naar nieuwe leden met originele ideeën. U kunt inlichtingen verkrijgen bij: 

Corien Harrewijne tel. 0346-562430 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Els Huisman tel. 0346-216731 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Werkgroep Kerk in actie

We mogen terugkijken op een geslaagde 40dagentijdactie. Dit jaar hebben we de 40dagentijd voorbereid in overleg met de commissie bloemschikken. Zo kreeg het thema ‘Ik ga. Sta op, zet een stap naar de ander’ op verschillende manieren vorm. U heeft veel gespaard in de vastenperiode, zo werden er 55 doosjes ingeleverd met een totaal geldbedrag van 925,-. Naast het bedrag wat met de collectes is opgehaald een prachtig bedrag dat wordt geschonken aan het werk van de Presbyteriaanse kerk in Ghana. Zij besteden dit aan de allerarmsten op het gebied van zending, inkomensondersteuning, gezondheid en onderwijs. Ook de paasgroetenactie kunnen we weer als geslaagd beschouwen. Door uw medewerking werden er dit jaar 100 dubbele kaarten verzonden, één kaart bestemd voor de gevangene en één kaart die de gevangene zelf kan versturen. We kregen ongeveer 23,- euro als bijdrage in de kosten van de postzegels. Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage!

 

 

Postzegels en kaarten voor de zending

postzegelAl vele jaren staat er in de hal van de Ark een melkbus,deze is bestemd voor  postzegels en wenskaarten zowel gebruikte als niet gebruikte postzegels hebben nog waarde voor verzamelaars. Ook kerstkaarten met afbeeldingen van Rien Poortvliet Rie Cramer, Anton Piek en Unicef zij veel gevraagd.

Read more...x

40-dagen tijd

40 dagen tijd

'Ik ga. Zet een stap naar de ander'. De 40-dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema: 'Ik ga. Zet een stap naar de ander.' Dit jaar hebben we ervoor gekozen om één project centraal te stellen en wel het project van de Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG). De Presbyteriaanse kerk biedt hulp aan de allerarmsten in Ghana op het gebied van zending, inkomensondersteuning, gezondheid en onderwijs. Iedere week staat een ander aspect van hun werk centraal.

Read more...x

Projectsparen Christelijke basisscholen

In 1973 namen enkele leerkrachten van de toenmalige christelijke basisscholen het initiatief om samen met de zendingscommissies van de christelijke kerken in Maarssen te gaan PROJECTSPAREN. Werd er voordien op elke school apart gespaard voor een zendingsproject, na 1973 werd dit gezamenlijk  gedaan. Ieder kerkgenootschap kon bij toerbeurt  een aantal  projecten aanmelden, waaruit de leerkrachten het meest aansprekende project kozen voor 1 leerjaar. De organiserende kerk had en heeft de opdracht om, in samenwerking met het zendingsbureau, ervoor zorg te dragen dat er het gehele jaar door aandacht zou zijn voor dit project. O.a. door het samenstellen van een folder en/of het doen bezoeken van de scholen door bijv. een zendingswerker om uitleg te geven over hun werkzaamheden. Er werd in 1973 gestart met 3 scholen in Maarssen-dorp, maar in de loop van de jaren kwamen hier ook de scholen in Maarssenbroek bij met de Ark als 4e kerkgenootschap ; zo ook de school in Tienhoven als gevolg van een fusie met de Klaroen in Maarssen. Jaarlijks  wordt er tussen de 6 à 8.000 euro gespaard.

Download / open brochure "Scholenproject Christelijke Basisschooljaar 2015-2016

Dorcas voedselactie 2015 geslaagd!

dorcas Op zondag 4 oktober 2015 deelden we tassen uit met de vraag of u boodschappen wilde doen voor mensen uit Oost-Europa en Afrika en voor Syrische vluchtelingen. Ook vroegen we een paar uurtjes te helpen bij de winkelactie bij Dirk van de Broek op 7 november 2015.

Read more...x

Dorcas voedselactie 2016

dorcasOp zondag 9 oktober deelt de werkgroep Kerk in Actie tassen uit voor de jaarlijkse Dorcas voedselactie. We willen u weer vragen om een boodschapje extra te doen! De voedselpakketten die Dorcas hiervan samenstelt, worden nog voor de Kerst uitgedeeld in de volgende landen: Albanië, Moldavië, Roemenië, Hongarije, Oekraïne, Rusland, Zuid-Afrika en Lesotho. Dit zijn ook de landen waar Dorcas voedselzekerheidsprojecten uitvoert. Zo komen de pakketten via lokale partners terecht bij mensen die niet zelf in hun eigen voedsel kunnen voorzien, zoals ouderen, mensen met een handicap en chronisch zieken. Wij vragen u de uitgedeelde tassen of een willekeurige eigen tas/doos gevuld met (enkele) levensmiddelen van het lijstje weer in De Ark te komen inleveren.

Read more...x