Diaconie

Diaconaat is de opdracht vanuit de Bijbel aan de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor die mensen of groepen van mensen dichtbij of veraf en zowel binnen als buiten de kerk, die om welke reden dan ook hulp nodig hebben.

“Kerk in actie” verwoordde recent de diaconale opdracht als volgt :

Diaconaat is  :

Geloven in een …. God die bevrijdt

Helpen … om mensen tot hun recht te laten komen

Bouwen aan ….  een wereld die voor een ieder leefbaar is.

Ook binnen de Arkgemeente bestaat daarom dus een groep mensen, die zich speciaal daarop richt: de diaconie.

De diaconie van de Arkgemeente bestaat uit een zevental personen. De diaconie, respectievelijk alle diakenen maken deel uit van de wijkkerkenraad van de Arkgemeente in Maarssenbroek en een aantal van hen vertegenwoordigt de diaconie o.a. in de algemene kerkenraad.

Daarnaast maakt de diaconie van de Arkgemeente deel uit van het Platform diaconaal overleg Maarssen.

De diaconie verricht haar taken zowel door “persoonlijke inzet” van de individuele diakenen zelf als middels financiële ondersteuning. De financiële ondersteuning wordt onder andere mogelijk gemaakt door giften van gemeenteleden en uit opbrengsten van de collectes, die tijdens de kerkdiensten,  onder verantwoording van de diaconie, worden gehouden.

In algemene zin houdt de diaconie van de Arkgemeente zich onder meer bezig met:

  • toerusting van de arkgemeenschap en de leden individueel in hun “diaconale kerk zijn”: hun taak, kansen en mogelijkheden daarbij, de aandacht voor de wereld, de jeugd enz.
  • aandacht voor, hulpverlening aan en ondersteuning van eigen gemeenteleden
  • aandacht voor, hulpverlening aan en ondersteuning van overige inwoners van Maarssen(broek) en omgeving
  • aandacht voor en ondersteuning bij nood resp. in noodgebieden elders in Nederland en de wereld om ons heen; dit laatste veelal in financiële zin.

Diaconaal Platform
Het Platform Diaconaal Overleg Maarssen is een samenwerkingsverband van de Rooms-Katholieke Kerk Maarssen , de Protestantse Kerk Maarssen, Christelijk Gereformeerde Kerk Maarssen , de CAMA Gemeente uit Maarssen en de Protestantse Gemeente in Tienhoven. Doel van het platform is om vanuit de plaatselijke kerken een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting in Maarssen/Maarssenbroek en Tienhoven. De kerken en de woningbouwcorporatie Portaal voeden jaarlijks het noodfonds van het PDOM.

Aansluitend op het bovenstaande zijn de onderstaande activiteiten vermeldenswaard:

Maatschappelijke dienstverlening en hulpvragen
Vanuit de Ark resp. de diaconie kan informatie en/of praktische ondersteuning worden gegeven met betrekking tot onder andere mantelzorg, sociale en financiële wetgeving, schuldhulpverlening, ziekenvervoer e.d. ; in sommige situaties zal of kan de diaconie zelf actie ondernemen, in andere gevallen zal zij als doorverwijsfunctie kunnen dienen bijv. richting de gemeente Maarssen of WMO-loket.  Namen en telefoonnummers van de diakenen vindt u onder het menu “contacten/diakenen” elders op deze website van de Arkgemeente. Neem dus gerust contact met ons op. Wij zijn er voor u!!

Speciale Vakantiemogelijkheden
Voor veel mensen is het een vanzelfsprekendheid om elk jaar één of meerdere keren met vakantie te gaan en het vakantiegeld, dat zij van hun werkgever hebben ontvangen, of zelfs meer dan dat daaraan te kunnen besteden. Maar voor veel mensen met een laag inkomen, voor mensen met een handicap, voor ouderen of voor één-oudergezinnen bijvoorbeeld is dat allemaal niet zo’n vanzelfsprekendheid. Voor die (groepen van) mensen zijn er in Nederland diverse organisaties, tehuizen en campings e.d., die speciale vakantiemogelijkheden en faciliteiten aanbieden; een aantal daarvan op christelijke grondslag. De diakenen zijn graag bereid u over die “speciale vakantiemogelijkheden” verder te informeren. Ook hier geldt: hun gegevens vindt u onder het menu “contacten/diakenen”.

Ouderen
De diaconie ondersteunt financieel het werk van het Ouderenpastoraat.

Kerktelefoon
Met een aansluiting via internet kunnen kerkdiensten thuis “live” beluisterd en meebeleefd worden. Voor meer technische informatie kan contact opgenomen worden met de heer W.Veenman, beheerder van het kerkgebouw De Ark , telefoonnr. 0346-560124 : beheerder@arkgemeente.nl
NB: Ook via onze website (via het menu kerkdiensten/kerkdienst gemist / Live) kunnen de diensten worden beluisterd.

Kerktaxi
Wie moeite heeft om kerkdiensten of andere bijeenkomsten in De Ark te bezoeken, kan een beroep doen op een “kerktaxi”, een groep van gemeenteleden die bereid is om dit vervoer beschikbaar te stellen met hun eigen auto. Coördinator van deze kerktaxi is de heer Dick Wijnsma, telefoonnr. 06-48327488,  zijn e-mailadres is: dirkwijnsma@gmail.com 

Projecten
Vanuit de diaconie en de Arkgemeente worden diverse projecten van individuele ark-leden in het buitenland ondersteund. Op die manier wordt onder andere hulp verleend en opbouwwerk gedaan in Mexico en Peru.

Contact
Wilt u meer weten, wilt u meer informatie, spreekt het werk van de diaconie u aan , heeft u zin om mee te doen?
Neem dan gerust contact op met één van de diakenen.  Zoals hiervoor reeds eerder aangegeven: hun namen en telefoonnummers vindt u onder het menu contacten/diakenen.


Links