Profielschets

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn wijkgemeente de Ark in Maarssenbroek, een open PKN-wijkgemeente met een evangelisch accent, deel uitmakend van de Protestantse gemeente Maarssen.  Aan onze wijkgemeente zijn twee predikantsplaatsen verbonden, die worden ingevuld door ds. Ronald Blokland en ds. Ina de Boon .

Ons Kerkcentrum de Ark, dat staat in de wijk Duivenkamp, biedt plaats aan vele kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten. Het interieur is in de afgelopen jaren met veel plezier en inzet vernieuwd. Recent zijn alle (oude) stoelen in de kerkzaal vervangen door prachtige nieuwe exemplaren.

In onze gemeente kom je vele schakeringen van het geloofsleven tegen: behoudend en vooruitstrevend, traditioneel en liturgisch, evangelisch en charismatisch.

De basishouding ten opzichte van elkaar is er één van respect. Binnen de grenzen van onze gemeenschap proberen we elkaar de ruimte te geven voor een eigen beleving. De sfeer is ontspannen en gezellig en veel mensen zijn betrokken en dragen op vrijwillige basis hun steentje bij. 

Er is veel eigen initiatief van gemeenteleden.

In de loop der jaren zijn er veel initiatieven ontwikkeld zoals: de uitvoering van diverse  musicals en de Marcus Passie van Hans Boelee, gospelzangavonden, kunstmarkten met werken van gemeenteleden, gesprekken met Marokkaanse Moslims in onze wijk, een Iftar maaltijd en muziekavonden voor een goed doel. We werken eerder gavengericht dan vacaturegericht. 

Sinds een aantal jaren wordt er voorafgaand aan de startzondag in september een feestavond georganiseerd waar leden die al meer dan 25 jaar actief zijn extra in het zonnetje worden gezet.
Jaarlijks wordt er een Koningsdagbraderie ( met festiviteiten) en in december een kerstmarkt georganiseerd, die een begrip zijn in Maarssenbroek. 

LEDENTAL EN LEEFTIJDSOPBOUW 

De Arkgemeente telt in 2020 ruim 1500 leden ; daarvan zijn  ongeveer  550  zgn. belijdende leden en  675 doopleden. Daarnaast kennen we nog gastleden, vrienden en meegeregistreerden ( 300 )

De leeftijdsopbouw van de gemeente in vergelijking met de leeftijdsopbouw van de bewoners van Maarssenbroek wordt in de volgende tabel aangegeven

LeeftijdLeden ArkgemeenteBewoners Maarssenbroek
0 t/m 191155337
20 t/m 392436049
40 t/m 593727313
60 t/m 796683616
80 t/m 10095361
Totaal149322676

KERKVERBAND 

Onze wijkgemeente De Ark in Maarssenbroek is onderdeel van de Protestantse gemeente Maarssen, die op 9 januari 2015 middels het ondertekenen van een daartoe opgestelde akte officieel tot stand kwam.

KERKDIENSTEN VOL MUZIEK 

De gewone erediensten vinden alleen op zondagmorgen plaats. In deze diensten gaat doorgaans één van de beide wijkpredikanten voor. Wij zingen dan hoofdzakelijk liederen uit het (nieuwe)  Liedboek voor de kerken en de Evangelische Liedbundel. Sinds enige tijd werken we ook met een beamer. De schriftlezingen worden gedaan door lectoren. 

De predikant kan – in overleg met de wijkkerkenraad- eigen accenten aanbrengen. 

De erediensten worden normaliter door zo’n 200 à 250 mensen bezocht; op hoogtijdagen loopt dat aantal vaak op tot 400 a 500. 

Zesmaal per jaar zijn er avondmaalsdiensten.

Op de derde zondag in de maand is er Jeugdkerk voor de groep 17- . Deze bijeenkomsten worden geleid door een enthousiast Arklid. 

Regelmatig zijn er ook Jong en Oud-diensten waarbij veel aandacht is voor kinderen tot 12 jaar.

Daarnaast zijn er twee vormen van avonddiensten. Iedere vierde zondag van de maand wordt er een zangdienst gehouden, gericht op samenzang en evangelisatie. Daarvoor worden gastsprekers en koren uitgenodigd. De organisatie van deze diensten is in handen van de Zangdienst Commissie De Ark.

Binnen onze Arkgemeente weten we ons verzekerd van de aanwezigheid van goede musici (orgel, piano, fluit, percussie, en ad hoc blazers en strijkers). In overleg met de predikanten verlenen zij – solo en/of gezamenlijk-  regelmatig hun medewerking aan de kerkdiensten.

Daarnaast stimuleren zij de integratie van verschillende liedculturen. 

PASTORAAT IN ONTWIKKELING

De Ark heeft een Pastoraal Team van zes ambtsdragers. De gemeente is onderverdeeld in twee wijken: Petrus en Paulus. Elke wijk heeft een predikant en één of twee ouderlingen. Daarnaast en daarbij is er een goed georganiseerd ouderenpastoraat met een eigen ouderling en veel medewerksters(ers). Zij organiseren onder andere viermaal per jaar een gezellige middag met aansluitend een maaltijd.

In de teamvergaderingen wordt voortdurend nagedacht over inhoud en vorm van pastoraat in onze tijd. Er is veel onderling meeleven onder de leden. De voorbede voor elkaar krijgt gestalte via een voorbedenboek en een gebedskring. 

JEUGD EN JONGEREN

Activiteiten binnen het jeugdwerk zijn: crèche, kindernevendienst, jeugdkerk, basiscatechese, belijdeniscatechese en oliebollenactie. In het gebouw van de Ark is veel ruimte beschikbaar voor de jeugd. De laatste jaren was er een dip in de leeftijdsopbouw. Maar we zien nu weer een opleving. We willen het jeugdwerk de komende jaren extra aandacht geven.  

Er zijn zalen voor het clubwerk en er is een jeugdhonk dat recentelijk nog is opgeknapt.  Er zijn ook : jeugdalpha, vervolgkringen, drama voorbereiding bij jeugddiensten. Er is een centraal overleg in het PJM (Protestants Jeugdwerk Maarssenbroek).

ORGANISATIE EN BELEID: GEMEENSCHAP EN MISSIONAIR ELAN

Een van de belangrijkste taken van de wijkkerkenraad is de zorg voor de gemeenschap. De verbondenheid met elkaar, het samen onderweg zijn is toetssteen voor de besluitvorming. De wijkkerkenraad vergadert éénmaal in de maand ( behalve in juli en augustus) en is twee weken eerder voorbereid door het moderamen. De predikanten functioneren hierin als gelijkwaardig lid van het team. De vergaderingen van de kerkenraad kenmerken zich door een open en oprechte sfeer. Er is steeds ruimte voor het geloofsgesprek. We werken met een beleidsplan. De speerpunten daarin zijn: meer maatschappelijke betrokkenheid en meer evangelisatie. De Ark wil nadrukkelijk een missionaire gemeente zijn. Dat laatste is onder andere uitgewerkt in een plan om gezinnen met jonge kinderen te bereiken. Daarvoor wordt o.a. samengewerkt met scholen. Het uit zich ook in een bewust zoeken naar mogelijkheden om ons te laten kennen. 

De beide predikanten verdelen in onderling overleg de activiteiten waarvoor zij aanspreekpunt zijn en begeleider. 

VORMING EN TOERUSTING

Er zijn veel gesprekskringen bezig in Maarssenbroek. Die draaien voor een belangrijk deel zelfstandig. Predikanten hebben de vrijheid om gesprekskringen te starten naar eigen inzicht. Er is een kleine commissie die jaarlijks het kringenboekje verzorgt en verspreidt. 

DIACONAAT EN KERK IN ACTIE

Naast de gebruikelijke taken van de diaconie neemt dit college deel in een platformoverleg met de plaatselijke overheid (PDOM). Vanuit de kerken wordt daarbij enerzijds min of meer kritisch gekeken naar het sociale beleid van de gemeente, anderzijds bieden we hulp en werken we samen. De diaconie is ook de voortrekker als het gaat om het gestalte geven aan de maatschappelijke betrokkenheid.

De Kerk in Actie is klein maar actief. Er worden elk jaar vaste projecten ondersteund met geld en acties in de kerk w.o. de Dorcas-aktie . Daarnaast is een aantal gemeenteleden op persoonlijke titel gestart met hulpprojecten in Peru en in Mexico. 

OECUMENE 

Na de oprichting van de Ark maakten zowel de rooms-katholieken als de hervormden en de gereformeerden voor hun kerkdiensten apart gebruik van het kerkcentrum. De rooms-katholieken hebben na enige jaren hun eigen kerk gebouwd, de Verrijzeniskerk, en beide protestantse groepen zijn samen gaan “kerken”. Met de rooms-katholieke parochie bestaat nog steeds een goede band. Zij het dat het aantal ontmoetingen/ gezamenlijke kerkdiensten  beperkt blijft ; dit beperkt zich tot drie keer per jaar een gezamenlijke dienst van woord en gebed. De Ark doet ook mee met de plaatselijke week en de nacht van gebed.


De Arkgemeente participeert in de Raad van Kerken Maarssen.