Privacy

Privacyverklaring van De Ark
Het gebruik en beheer van persoonsgegevens in De Ark heeft ten doel het vormen, functioneren en instandhouden van onze kerkgemeenschap. Hiervoor is het gebruiken en delen van persoonlijke informatie van groot belang. Dit document bevat afspraken die we met elkaar gemaakt hebben om zorgvuldig te kunnen omgaan met gegevens van anderen. Opmerkingen en vragen over dit document kunt u mailen naar privacy@arkgemeente.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Ons gebruik van persoonsgegevens in het algemeen:

• We mogen alleen gegevens hebben die we met toestemming hebben verkregen.
• We gebruiken persoonlijke data alleen zolang iemand lid is van de kerk.
• Iedereen die met persoonsgegevens werkt in de Ark is gebonden aan geheimhouding.
• We beschermen de persoonlijke levenssfeer van gemeenteleden.
• Pastoraal, en ten behoeve van activiteiten in de kerk mogen gegevens als adressen doorgegeven worden aan gemeenteleden.
• Als gegevens gebruikt worden voor doelen buiten de kerk gebeurt dit alleen met uitdrukkelijke instemming van deze persoon.
• We bewaren gegevens niet langer dan nodig.
• We anonimiseren gegevens als het kan.
• Gemeenteleden blijven eigenaar van de informatie over de eigen persoon.