Kringwerk

Welkom in de kring!
Leden van De Ark en anderen die hiervoor interesse hebben, komen in allerlei kleine groepen bij elkaar. Om samen hun geloof te beleven, in gesprek te zijn over de Bijbel of over onderwerpen die met het geloof/het leven te maken hebben, voor een cursus, voor de ontmoeting of om samen te bidden. Dit jaar is er ook een overzicht van de overige groepen en activiteiten met de bijbehorende contactpersonen.

Algemene informatie
Er zijn kringen en KRINGEN. De ene kring is vooral bedoeld om iets te Leren over het geloof, over de bijbel, over actuele thema’s, noem maar op. Bij andere kringen ligt het accent op het Ontmoeten van anderen: andere leden van De Ark, mede-gelovigen uit andere kerken. Bij weer andere kringen gaat het om de Uitwisseling van geloofs- en levenservaringen/vragen. Het is goed om je bewust te zijn wat voor soort kring je zoekt. In de informatie is steeds met een O, U, of L aangegeven wat voor soort kring het is.

Bij de informatie lees je wanneer de kring van start gaat en hoe je je kunt aanmelden. Bij veel kringen kun je overigens ook op een later tijdstip nog wel terecht. Laat je dus nooit weerhouden om contact op te nemen als je mee wilt doen.

Sommige kringen draaien al jaren en staan dus ook weer in dit overzicht vermeld. Andere kringen zijn een voortzetting van een kring, die vorig seizoen begon, op verzoek van de deelnemers. Nog weer andere kringen zijn nieuw. Je ziet het vanzelf.

Overzicht Kringen seizoen 2019/2020:

Vorig jaar draaiden vijf gemeentekringen. Enkele daarvan zijn ontstaan uit de Alpha-cursus. Natuurlijk gaan we in het nieuwe seizoen verder met de gemeentekringen. We verwachten ook weer nieuwe deelnemers. We starten gezamenlijk. Er draaien in ieder geval gemeentekringen op dinsdag-, woensdag- donderdag- en vrijdagavond. De vrijdaggroep is speciaal voor jongvolwassenen. We komen bijeen bij gemeenteleden thuis.

Hieronder staan per kring de contactpersonen en hun emailadressen vermeld:

ContactpersoonEmailadres
1Marjan Weenkmarjanweenk@hotmail.com
2 Corrie en Gijs de Jong gijsencorrie@gmail.com
3Folkert Griepsmaf.griepsma@xs4all.nl
4Erik-Jan Koningerik.jan.koning@gmail.com
5Martin de Kruijffmdekruijff@tiscali.nl

Meer informatie gemeentekring 2:

Gemeentekring, bij Gijs en Corrie aan huis: Boomstede 684, tel. 0346 590505. Eens per twee weken op woensdagavond. Het afgelopen seizoen zijn we bezig geweest met het boek Handelingen, nu wil de kring graag wat meer gevarieerd bijbellezen, niet per se een heel boek achter elkaar.
We beginnen dit seizoenen met de verhalen van Elia en Elisa, en dan daarna maken we weer een andere keuze, bijvoorbeeld enkele hoofdstukken uit een brief, enz. De opzet van de avond is: 20.00 uur beginnen met koffie, daarna gebed, dan een stukje lezen en gesprek daarover. Rond 21.30 uur sluiten we af met een open gebed.
Er kunnen wel weer wat nieuwe kringleden bij. (maximaal 4)

Meer informatie van Gemeentekring 3 :

Ieder jaar stellen we een eigen programma op.
Dit seizoen bespreken we Max Lucado, Hij was hier.
Onze kring bestaat uit 12/14 mensen en is daarmee wel vol. Wij komen iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar om beurten bij iemand thuis. Het onderwerp wordt voorbereid/uitgewerkt door drie leden van de kring. Rene van Ingen, Peter Datema en Folkert Griepsma. Deze laatste is ook contact persoon voor de kring. Duivenkamp 508, tel.881235.

Meer informatie van Gemeentekring 4:

Onze kring gaat ook dit jaar weer gewoon door. We hebben 10 deelnemers en die zijn nog steeds vrij jong. We zijn op dit moment in gesprek over een nieuwe opzet voor onze kring. We komen om de week op de vrijdagavond samen. We rouleren de voorbereiding en ook de locatie. Contactpersoon is Erik-Jan Koning.

Op deze kring zitten personen die niet alleen uit Bloemstede komen.
Er is plaats voor mensen die met elkaar van gedachten willen wisselen over het geloof en wat daar allemaal uit voortkomt. Allerlei thema’s krijgen aandacht. Vaak zijn er zaken die opeens aan de orde komen en ontstaan er hele andere gesprekken.
We nodigen regelmatig mensen uit met bijzondere beroepen, en we hebben ook verhelderende ontmoetingen met onze Marokkaanse mede-Maarssenbroekers. We komen meestal 1 keer per maand, meestal op de maandagavond, bij elkaar.
Contactpersonen: Rob en Loes Overbeek, tel 0346 – 563032; E-mailadres: raoverbeek@gmail.com

Deze kring komt twee keer per maand bij elkaar bij de deelnemers aan huis. De persoon en het werk van de Heilige Geest staan centraal en er is aandacht voor Geestesgaven met een accent op luisterend bidden. De kring staat open voor wie ‘open staat’ voor deze zaken.
Contactpersoon: Daan Weenk; E-mailadres: daanweenk@gmail.com

Paulus aan de gemeente in Kolosse: “Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen”. ( Kol. 4: 2 en 3). Vanaf 18 september 2019 gaat er iets veranderen: van 19.00-19.30 is er elke woensdagavond een meditatief moment in de Kerkzaal. De gebedskring komt daarna bij elkaar van 19.30- 20.00 uur. We danken en bidden o.a. voor het werk in de gemeente, de predikanten, voor de zieken en mensen in rouw.
Voor ons land en de wereld. Voor Israël. Voor evangelisatie en zending. Voor christenen in vervolging.
Voor dat wat ons persoonlijk bezig houdt. We sluiten af met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.

Onderwerpen van dank- of voorbede kunnen telefonisch of via de mail worden opgegeven.
U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden, elke week of zo vaak als het u uitkomt. Informatie en opgave: Gerda van Setten; tel: 0346-570865 of 06-25258386, E-mailadres: gerda@van-setten.nl

Vanaf woensdag 18 september zal er iedere week een avondmeditatie gehouden worden in de kerkzaal van 19.00u – 19.30u. Dit is de meeste stille avond in de Ark. Een rustpuntje in de week, bij het licht van de paaskaars en volgens een vast patroon van Bijbellezing en gebed. Een moment waarop je “je ziel de gelegenheid geeft je weer bij te benen”, zoals een Afrikaans gezegde luidt. Een moment om bij God te zijn. Soms ook klinkt er een stukje muziek of een lied. Dit tijdstip is in overleg met de gebedsgroep gekozen die ook op woensdagavond haar bijeenkomsten heeft en graag meedoet met de mediatie. Opgeven is niet nodig. Wie wil kan gewoon binnenlopen en gaan zitten.
Welkom!
Ds. Ronald Blokland

Deze kring bestaat al meer dan 40 jaar. Wat de leden met elkaar gemeen hebben is het evangelische en kerk overschrijdende karakter van de kring. 

Deze kring komt 2 keer per maand bijeen om de bijbel te bestuderen. Als uitgangspunt noemt de kring zelf: Alles wat in de Bijbel staat is onomstotelijk waar.  Nieuwe leden, die dit uitgangspunt onderschrijven, zijn van harte welkom. Contactpersoon: Pieter Weeber; tel. 0346-567637; E-mailadres: weeberpg@gmail.com

Vanaf oktober is er  weer gelegenheid om in de week voorafgaand aan de diensten, waarin ds de Boon voorgaat, met elkaar de Bijbelgedeelten te bespreken die op de zondagen aan de orde komen. Telkens van 20:00-21:00 uur in De Ark. Er is een kopie van de Bijbelteksten in twee vertalingen. We zullen die vers-voor-vers (‘close reading’) lezen en bespreken. 

 Het is niet de bedoeling om tevoren iets uit te zoeken, we lezen zo onbevangen mogelijk wat de Schrift zegt om te ontdekken waar dat ons leven van nu raakt. Data: dinsdagen 13 november, 27 november, 11 december, 8 januari 2019, 5 februari, 19 februari, 12 maart, 19 maart en 2 april. Aanmelden mag, maar hoeft niet. U bent welkom wanneer het u uitkomt. Vooraf staat er in de hal koffie/thee voor u klaar.

Christelijk geloof belijden is in het openbaar zeggen dat je geraakt bent door Christus. Het is een momentopname op je levensweg, maar een belangrijk moment. Het is een bewust je toewenden naar een leven met de Heer en zeker ook een bewust opgenomen willen worden in de gemeenschap rond de Heer. Die weg gaat daarna natuurlijk verder en zal zich verdiepen door de werking van de Heilige Geest.


Wie er voor voelt om zich hierop voor te bereiden kan contact opnemen met ds. C. de Boon tel. 0346 – 216160, email: c.deboon@gmail.com  of ds. R. Blokland, tel. 0346 – 565244 email: rjblokland@gmail.com.

In 2014 is er een nieuwe kring gestart: Kring voor ouder(s) van jonge gezinnen. Het bijzondere van deze kring is dat we als gezinnen bij elkaar komen en één keer per maand een zondagmiddag met elkaar doorbrengen. Naast elkaar leren kennen, vinden wij het ook belangrijk dat ouders en kinderen samen (op)groeien in het geloof. Dit alles doen we op een ontspannen wijze: we starten met koffie en thee, houden een vieringsmoment* en aansluitend eten we samen.

*Bij het vieringsmoment laten we ons inspireren door de Kliederkerk. Meer informatie over de Kliederkerk: http://kliederkerk.nl/


Wanneer  :  1x per maand (zo mogelijk 2e zondag van de maand); tijdstip:  15.00 – 18.00 uur; locatie; de Ark (zaal de Kajuit). Wij nodigen jullie en jullie kinderen van harte uit voor deze kring! Contactpersoon: Willemijn Evertsen, Reigerskamp 490, 06-55777408.

Overige groepen en activiteiten

Onderwerp:Contactpersoon:E-mailadres:
MuziekgroepEllen Grevelinkdetrotsepauw@live.nl