Kerkelijk jaar

Op kalenders worden meestal alleen de maanden, weken en dagen aangegeven. Christenen en de christelijke kerken kennen ook nog een ander jaar namelijk het zgn. kerkelijk ( of liturgisch) jaar.  Daarin zijn de kerkelijke feestdagen opgenomen.

Het kerkelijk jaar heeft een eigen “ritme” en begint op de 4e zondag voor kerstmis met de adventsperiode .
Elke kerkelijke feestdag heeft zijn eigen karakter en voor elke hoogtijdag en periode zijn er speciale leesroosters en liederen, die tijdens de diverse vieringen en kerkdiensten (kunnen) worden gezongen.

Meer informatie over de belangrijkste hoogtijdagen in het kerkelijk jaar kunt u vinden door te “klikken” op onderstaande titels.

Het kerkelijk jaar begint met de advent.
De adventsperiode begint altijd op een zondag, welke valt tussen 27 november en 3 december. De adventsperiode eindigt op 24 december. In de adventsperiode vallen altijd 4 zondagen.
Het woord Advent komt uit het latijn (Adventus) en betekent “God komt naar ons toe”. 
Het roept de mensen op om uit te kijken naar de komst van de Heer met Kerstmis. 
In de adventsperiode worden op de 4 zondagen tijdens de kerkdienst achtereen één kaars aangestoken ; deze symboliseren het licht dat de geboorte van Christus nadert.
De liturgische kleur tijdens de adventsperiode is paars

Kerstmis of het Kerstfeest is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.
Kerstfeest is het geboortefeest van de Heer , van Jezus Christus, de Gezalfde. De evangeliën van Lucas en Matteus beschrijven de geboorte van Jezus in Bethlehem.
In West Europa wordt het Kerstfeest gevierd op 25 en 26 december.
Alhoewel het Paasfeest in de christelijke kerk eigenlijk wezenlijk belangrijker is dan het Kerstfeest wordt “de kerst` in onze geseculariseerde wereld uitbundiger gevierd.. Kersttoespraken, de kerststal , kerstbomen, de kerstster en kerstmarkten etc. zijn daar o.a. uitingen van. 
In de christelijke kerken zelf worden voorafgaand aan en tijdens het Kerstfeest zelf vele en op velerlei wijze kerkdiensten gehouden. Vele welbekende en wereldberoemde liederen worden dan door de bezoekers van de diensten gezongen en het kerstevangelie wordt gelezen.
In ons kerkcentrum De Ark in Maarssenbroek worden o.a. op kerstavond – 24 december – een kinderkerstfeest en een kerstnachtdienst georganiseerd. 
Uiteraard is er op 1e kerstdag ´s morgens om 10.00 uur een kerkdienst. 

Volkskerstzang 
Al meer dan twintig jaar inmiddels organiseert de Zangdienst Commissie De Ark ( voorheen ECM Commissie) jaarlijks de Volkskerstzang. Deze traditie op de laatste zondag voor Kerst, wordt blijkbaar zeer gewaardeerd door de Maarssenbroekse bevolking, dit gezien de grote opkomst ieder jaar. De diensten worden gehouden in Kerkcentrum De Ark gelegen in de wijk  Duivenkamp. 
De aanvang is om 19.00 uur. 
Kom bijtijds want vol is vol. 
Toegang is gratis.

Kinderkerstfeest
Met de kerst wordt er ook aan de kinderen gedacht ; voor hen is er een eigen kerstfeest in de vooravond van 24 december  (kerstavond)  .   
Alle kinderen (wel of geen lid van de Ark) zijn natuurlijk met hun ouders welkom op dit mooie feest, dat ( meestal) om 19.00 uur begint.

De lijdenstijd ( ook wel 40-dagentijd genoemd) is de periode van 40 dagen, die  in het christelijk jaar voor Pasen valt.
De 40 dagentijd begint op aswoensdag.
Deze periode is een tijd van gebed en inkeer als voorbereiding op het grootste feest Pasen.
De mensen worden in het bijzonder uitgenodigd om in deze tijd na te denken over datgene waar het voor hen in het leven op aan komt en wat echt belangrijk is !!
Waarom 40 dagen 
Het getal 40 is een belangrijk getal in de Joods/Christelijke geschriften. Het Hebreeuwse volk trok 40 jaar door de woestijn, Mozes vastte 40 dagen in de woestijn voor hij de 10 Geboden ontving op de berg Sinai en Jezus zelf vastte ook 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn belangrijke taak.
In de 40 dagentijd is paars de symbolische kleur in de christelijke kerk.

Goede Vrijdag is de dag waarop Christenen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus gedenken.
Het woord “goede” wijst erop dat de kruisdood heilzaam is geweest, omdat op het lijden en sterven de verrijzenis ( met Pasen) is gevolgd.
Door zijn leven te geven heeft Jezus de mens van zijn zonden verlost.
De liturgische kleur op Goede Vrijdag is rood.

Tijdens het Paasfeest viert de kerk dat Jezus Christus door zijn lijden, sterven en opstanding de mensen heeft bevrijd van hun zonden.
In de ruime zin begint het Paasfeest op palmzondag ( de zondag voor 1e paasdag) en eindigt op Pasen.  
In de aanloop naar Pasen neemt  de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in ; deze week wordt ook wel Stille week genoemd. Deze week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus en eindigt op zaterdag. 
Veelal eindigt deze zaterdag in de kerken met een Paaswake.
Deze wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis ( de opstanding) op 1e Paasdag.
Twee andere belangrijke dagen in de Stille week zijn van oudsher ook Witte  Donderdag en Goede Vrijdag.
Op Witte donderdag staat bij “het herdenken” – aan de vooravond van Jezus’ lijden en sterven-  de instelling  ( door Jezus) van het Avondmaal centraal met als symbolen van het lichaam en bloed van Jezus Christus : brood en wijn.
De informatie over Goede vrijdag vindt u elders op deze pagina´s

Op Hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar de Hemel, naar zijn God , naar zijn Vader , op de 40e dag na zijn opstanding.
De gebeurtenis van de Hemelvaart staat in de bijbel o.a. beschreven in de bijbelboeken Marcus ( hfdst. 16), Lucas ( hfdst. 24) en de Handelingen van de Apostelen hfdst. 1;
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, 10 dagen voor Pinksteren.

Met Pinksteren wordt in de christelijke kerk de `uitstorting van de Heilige Geest` herdacht, 10 dagen na de Hemelvaart van Jezus Christus. Deze wonderbaarlijke gebeurtenis staat beschreven in het Bijbelboek Handelingen der Apostelen , hoofdstuk 2 .
De liturgische kleur van het Pinksterfeest is rood.

Op de zondag voordat met advent een nieuwe jaarcyclus begint, wordt het kerkelijk jaar afgesloten.
Deze zondag wordt de Eeuwigheidszondag genoemd.
Hierbij is de blik gericht op dat wat het eindige bestaan van de mens en al zijn verdriet overstijgt : het visioen van een goede, eeuwige toekomst – het koninkrijk van God.
Juist op die zondag wordt in veel kerken stilgestaan bij hen, die in het afgelopen jaar zijn overleden ; daarbij worden veelal hun namen genoemd.
Met verdriet , maar niet zonder hoop !!
Ook onze Arkgemeente viert op die wijze die zondag haar ochtenddienst.