Kerkelijk jaar

Op kalenders worden meestal alleen de maanden, weken en dagen aangegeven. Christenen en de christelijke kerken kennen ook nog een ander jaar namelijk het zgn. kerkelijk ( of liturgisch) jaar.  Daarin zijn de kerkelijke feestdagen opgenomen.

Het kerkelijk jaar heeft een eigen “ritme” en begint op de 4e zondag voor kerstmis met de adventsperiode .
Elke kerkelijke feestdag heeft zijn eigen karakter en voor elke hoogtijdag en periode zijn er speciale leesroosters en liederen, die tijdens de diverse vieringen en kerkdiensten (kunnen) worden gezongen.

Meer informatie over de belangrijkste hoogtijdagen in het kerkelijk jaar kunt u vinden door te “klikken” op onderstaande titels.

Het kerkelijk jaar begint met de advent.
De adventsperiode begint altijd op een zondag, welke valt tussen 27 november en 3 december. De adventsperiode eindigt op 24 december. In de adventsperiode vallen altijd 4 zondagen.
Het woord Advent komt uit het latijn (Adventus) en betekent “God komt naar ons toe”. 
Het roept de mensen op om uit te kijken naar de komst van de Heer met Kerstmis. 
In de adventsperiode worden op de 4 zondagen tijdens de kerkdienst achtereen één kaars aangestoken ; deze symboliseren het licht dat de geboorte van Christus nadert.
De liturgische kleur tijdens de adventsperiode is paars

Kerstmis of het Kerstfeest is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar.
Kerstfeest is het geboortefeest van de Heer , van Jezus Christus, de Gezalfde. De evangeliën van Lucas en Matteus beschrijven de geboorte van Jezus in Bethlehem.
In West Europa wordt het Kerstfeest gevierd op 25 en 26 december.
Alhoewel het Paasfeest in de christelijke kerk eigenlijk wezenlijk belangrijker is dan het Kerstfeest wordt “de kerst` in onze geseculariseerde wereld uitbundiger gevierd.. Kersttoespraken, de kerststal , kerstbomen, de kerstster en kerstmarkten etc. zijn daar o.a. uitingen van. 
In de christelijke kerken zelf worden voorafgaand aan en tijdens het Kerstfeest zelf vele en op velerlei wijze kerkdiensten gehouden. Vele welbekende en wereldberoemde liederen worden dan door de bezoekers van de diensten gezongen en het kerstevangelie wordt gelezen.
In ons kerkcentrum De Ark in Maarssenbroek worden o.a. op kerstavond – 24 december – een kinderkerstfeest en een kerstnachtdienst georganiseerd. 
Uiteraard is er op 1e kerstdag ´s morgens om 10.00 uur een kerkdienst. 

Volkskerstzang 
Al meer dan twintig jaar inmiddels organiseert de Zangdienst Commissie De Ark ( voorheen ECM Commissie) jaarlijks de Volkskerstzang. Deze traditie op de laatste zondag voor Kerst, wordt blijkbaar zeer gewaardeerd door de Maarssenbroekse bevolking, dit gezien de grote opkomst ieder jaar. De diensten worden gehouden in Kerkcentrum De Ark gelegen in de wijk  Duivenkamp. 
De aanvang is om 19.00 uur. 
Kom bijtijds want vol is vol. 
Toegang is gratis.

Kinderkerstfeest
Met de kerst wordt er ook aan de kinderen gedacht ; voor hen is er een eigen kerstfeest in de vooravond van 24 december  (kerstavond)  .   
Alle kinderen (wel of geen lid van de Ark) zijn natuurlijk met hun ouders welkom op dit mooie feest, dat ( meestal) om 19.00 uur begint.

De lijdenstijd ( ook wel 40-dagentijd genoemd) is de periode van 40 dagen, die  in het christelijk jaar voor Pasen valt.
De 40 dagentijd begint op aswoensdag.
Deze periode is een tijd van gebed en inkeer als voorbereiding op het grootste feest Pasen.
De mensen worden in het bijzonder uitgenodigd om in deze tijd na te denken over datgene waar het voor hen in het leven op aan komt en wat echt belangrijk is !!
Waarom 40 dagen 
Het getal 40 is een belangrijk getal in de Joods/Christelijke geschriften. Het Hebreeuwse volk trok 40 jaar door de woestijn, Mozes vastte 40 dagen in de woestijn voor hij de 10 Geboden ontving op de berg Sinai en Jezus zelf vastte ook 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn belangrijke taak.
In de 40 dagentijd is paars de symbolische kleur in de christelijke kerk.

Goede Vrijdag is de dag waarop Christenen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus gedenken.
Het woord “goede” wijst erop dat de kruisdood heilzaam is geweest, omdat op het lijden en sterven de verrijzenis ( met Pasen) is gevolgd.
Door zijn leven te geven heeft Jezus de mens van zijn zonden verlost.
De liturgische kleur op Goede Vrijdag is rood.

Tijdens het Paasfeest viert de kerk dat Jezus Christus door zijn lijden, sterven en opstanding de mensen heeft bevrijd van hun zonden.
In de ruime zin begint het Paasfeest op palmzondag ( de zondag voor 1e paasdag) en eindigt op Pasen.  
In de aanloop naar Pasen neemt  de Goede Week van oudsher een belangrijke plaats in ; deze week wordt ook wel Stille week genoemd. Deze week staat geheel in het teken van het lijden en sterven van Jezus en eindigt op zaterdag. 
Veelal eindigt deze zaterdag in de kerken met een Paaswake.
Deze wake vormt de overgang naar de blijde viering van de Verrijzenis ( de opstanding) op 1e Paasdag.
Twee andere belangrijke dagen in de Stille week zijn van oudsher ook Witte  Donderdag en Goede Vrijdag.
Op Witte donderdag staat bij “het herdenken” – aan de vooravond van Jezus’ lijden en sterven-  de instelling  ( door Jezus) van het Avondmaal centraal met als symbolen van het lichaam en bloed van Jezus Christus : brood en wijn.
De informatie over Goede vrijdag vindt u elders op deze pagina´s

Op Hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar de Hemel, naar zijn God , naar zijn Vader , op de 40e dag na zijn opstanding.
De gebeurtenis van de Hemelvaart staat in de bijbel o.a. beschreven in de bijbelboeken Marcus ( hfdst. 16), Lucas ( hfdst. 24) en de Handelingen van de Apostelen hfdst. 1;
Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, 10 dagen voor Pinksteren.

Met Pinksteren wordt in de christelijke kerk de `uitstorting van de Heilige Geest` herdacht, 10 dagen na de Hemelvaart van Jezus Christus. Deze wonderbaarlijke gebeurtenis staat beschreven in het Bijbelboek Handelingen der Apostelen , hoofdstuk 2 .
De liturgische kleur van het Pinksterfeest is rood.

Op de zondag voordat met advent een nieuwe jaarcyclus begint, wordt het kerkelijk jaar afgesloten.
Deze zondag wordt de Eeuwigheidszondag genoemd.
Hierbij is de blik gericht op dat wat het eindige bestaan van de mens en al zijn verdriet overstijgt : het visioen van een goede, eeuwige toekomst – het koninkrijk van God.
Juist op die zondag wordt in veel kerken stilgestaan bij hen, die in het afgelopen jaar zijn overleden ; daarbij worden veelal hun namen genoemd.
Met verdriet , maar niet zonder hoop !!
Ook onze Arkgemeente viert op die wijze die zondag haar ochtenddienst.

Naast de bloemengroet is er iedere zondag tijdens de kerkelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen ook een liturgisch bloemstuk te zien. Dit is een initiatief van een groep gemeenteleden.. 

Via bloemen, planten en ander materiaal kan de boodschap van het behandelde thema versterkt worden.

Bloemschikken in de veertigdagentijd 2021

Dit jaar is het thema van de veertigdagentijd :
Ik ben er voor jou, 7 x barmhartigheid
.


In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus.
Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is.
In Mattheüs 25 zegt Jezus:
Ik had honger en jullie gaven mij te eten
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.
Ik was naakt en jullie kleedden mij.
‘Want ik was ziek en jullie bezochten mij.
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
Later is een zevende werk van barmhartigheid toegevoegd: het zorgen voor de doden.

Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag.
Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en
stond Hij op uit de dood.
De hoop die dát geeft, geven we door:
door barmhartig te zijn en goed te doen.

De basisschikking van deze 40 dagen tijd bestaat uit verschillende onderdelen
die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord
‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart
dat open staat voor een ander, het hart dat de ander
ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt.
‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar

Zondag 21-02-21

Vandaag de eerste zondag van de veertig dagen tijd.
Ik was ziek en jullie bezochten mij
In de schikking van vandaag ziet u
7 glazen met een vergeet-mij-nietje.
Tussen de glazen staan boomstammetjes.
De vorm van het open hart wordt
geaccentueerd door een slinger van gedroogde
lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg

Opzoeken wie ziek is, een kaartje sturen of even bellen.
Het mooie van het woord ‘bezoeken’
is dat je er ook ‘zoeken’ in kunt lezen,
opzoeken wie ziek is.
Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente,
we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.
We zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand.
Laten we elkaar niet vergeten in moeilijke tijden, ook nu tijdens deze pandemie

Zondag 07-03-2021

In de schikking van vandaag staat weer een werk van barmhartigheid centraal:
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’.

Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis.
In de opening van het hart liggen drie vogelnestjes, drie warme en veilige thuisplaatsen. In de glazen is een groot blad geplaatst.
Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind.
Aan het grote glas hangt een klein flesje met een paar bloemen van een viooltje.
Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde en koude stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten.
In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent.
Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander.

De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen.
Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien.
Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten.

En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien.
Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten.
Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

Zondag 21-03-2021

Vandaag staat het thema centraal;
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Brood om te leven. Brood om te delen.
In deze schikking mogen de koren en gerst aren dan ook niet ontbreken.
De bonen die u ziet liggen, daarvan zijn sommige al ontsproten. en ook de tuinkers is al ontkiemd.
Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.

Voedsel is de basis van ons bestaan.
We hebben gebeden om een zegen over onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen.
We vieren het begin van een goede oogst.
Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen.
Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar.
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving.
Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Zondag 28-03-2021

Vandaag staat in de schikking een moeilijk thema centraal:
De doden begraven / cremeren.
Anders gezegd: ‘Het zorgen voor de overledenen’.
In deze tijd van coronabeperkingen misschien wel extra moeilijk.
Toch is het ook een mooi thema.
Een heel bijbels thema.
Zeker op weg naar Pasen.

Het zorgen voor de overledenen is in de Bijbel net zo’n plicht als iemand te eten geven: het niet doen is geen optie.
Twee voorbeelden.
Jakob laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan.
En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven.

Een paar woorden over de schikking van deze zondag
Respect hebben voor de overledenen, zorgen voor de doden, het leven gedenken.
Het zijn woorden die bij elkaar horen.
In de glazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van verdriet en rouw, reflectie en gedenken.
De verbinding tussen de glazen is gelegd met rozemarijn.
Het bitterzoete kruid, de herinnering aan het leven.
——————————–
We zorgen voor de overledenen,
omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde.
Ieder leven wordt gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken ons vertrouwen uit dat de dood niet het einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust;
tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Stille Zaterdag 03-04-2021

Gedicht Menno van der Beek:
En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

Bij de schikking:
De schikking is bijna dezelfde als van Goede vrijdag.
Klimopranken bedekken nu de aarde en de voet van het kruis.

Tekst voor de viering:
Het wordt stil.
Jezus is gestorven.
Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken.
Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht,
als een zaadje in de grond, op een nieuw begin.
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

Paaszondag 04-04-2021

Bij de schikking:
Zeven werken van barmhartigheid zijn in deze 40-dagen tijd langsgekomen.
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.
Het hart is vol met bloemen.
De stammetjes en de stenen zijn vervangen door meer vazen.
Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.
Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

Tekst voor de viering:
De steen is weggerold!
Alles staat weer open!
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.
Laten we Zijn voorbeeld volgen.
Laten we de zieken bezoeken.
De dorstigen laven.
De hongerigen voeden.
De vreemdeling onderdak bieden.
De naakten kleden.
Voor de doden zorgen.
Zorg dragen voor de aarde.
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.