Kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters de Ark

De Arkgemeente heeft als wijkgemeente intussen haar eigen financiële verantwoordelijkheid inclusief een eigen begroting. Het totale financiële beheer wordt verzorgd door de wijkraad van kerkrentmeesters.

De wijkraad bestaat momenteel uit de hieronder genoemde personen met hun respectievelijke aandachtsgebieden en /of verantwoordelijkheden. De ouderling kerkrentmeesters hebben ook  zitting in de kerkenraad en meerdere colleges..Voorzitter : Dinno de Meer, ouderling- kerkrentmeester
De voorzitter geeft sturing aan de wijkraad en het dagelijks bestuur daarvan . Hij/zij is het officiële aanspreekpunt van de wijkraad en vertegenwoordigt haar naar buiten. De voorzitter is lid van het  CVK en AK.

Secretaris: Peter Boorsma, ouderling-kerkrentmeester.

De secretaris is verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de vergaderingen van de wijkraad, alle correspondentie , het archief  en de verzekeringsportefeuille van de Arkgemeente en het kerkgebouw De Ark. Hij/zij is tevens contactpersoon voor de ledenadministrateurs van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente Maarssen.  Ook de secretaris is lid van het CVK.

E-mailadres :  wvkdeark@gmail.com

Penningmeester: John Guldie ouderling -kerkrentmeester,

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën w.o. de conceptbegroting en het concept jaarverslag van de wijkraad. Hij/zij heeft  met de penningmeesters van de CVK overleg en is lid van het moderamen. Als kerkrentmeester is hij verantwoordelijk voor het verwerven van financiële middelen, zoals Aktie kerkbalans, fondsenwerving, aktierekeningen en braderieën.

Aktie kerkbalans en financiele ondersteuning : Huibert van Meegdenburg kerkrentmeester

Aktie kerkbalans en ledenregistratie : Ria Simons    – kerkrentmeester

Afhandeling/betaling van declaraties en facturen : Karin van Meegdenburg – van der Plas  Daartoe is een speciaal email-adres beschikbaar t.w. penningmeester@arkgemeente.nl

Beheer en gebruik van het kerkcentrum: Wim Veenman kerkrentmeester
Hij/zij maakt planningen voor de  inzet van vrijwilligers voor bar- en keukendienst. Hij coördineert daarnaast het schoonmaakwerk  van het kerkgebouw de Ark w.o. de tweejaarlijkse grote schoonmaak.

Technisch beheer gebouwen : Henk Grevelink .
De technisch beheerder zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, die onder zeggenschap van de wijkraad vallen. Hij/zij is daarnaast verantwoordelijk voor de installaties en de inventaris in technische zin, het sleutelbeheer en het meerjarenonderhoudsplan.

Overige/diverse activiteiten : Dinno de Meer –  ouderling kerkrentmeester.

Draagt de verantwoordelijkheid voor de administratieve afhandeling van de gastpredikanten, en is betrokken bij de muziekgroep en het kostersoverleg . 

 Zaalverhuur en public relations: Ad van Zwieten.

Hij/zij zorgt dat alle contacten soepel  verlopen ; een goede bereikbaarheid is in dat kader erg belangrijk. Hij/zij “regelt”  vrijwilligers voor de diverse activiteiten en is spreekbuis naar lokale media . Zaalverhuur