Gemeenteberaad Maart/April 2023

Speerpunten en jaarplannen

Waar willen we als kerk naartoe, welke focus brengen we aan? Afgelopen maanden heeft de kerkenraad een aanzet gedaan om deze vragen te beantwoorden. In het conceptbeleidsplan kiezen we bewust voor een viertal speerpunten, zie hieronder.

Middels jaarplannen willen we jaarlijks met kleine stapjes werken aan deze speerpunten:

Een gemeenschap van Woord en Tafel
Mede door de coronaperiode is het contact tussen gemeenteleden verminderd. Ook is er een vraag naar (meer) geloofsgesprek en inhoudelijke thema-avonden aan de hand van de bijbel.

In de zondagse erediensten draagt de liturgie bij aan de ontmoeting van gemeenteleden met God zelf. Naast de bestaande invulling van de liturgie zal er blijvend aandacht zijn voor nieuwe invullingen van (onderdelen) van de eredienst. Te denken valt aan speciale aandacht voor jongeren, themadiensten en/of lofprijzingsdiensten.

We willen op 16 april uitgebreider stilstaan bij dit laatste, de zondagse liturgie.

Oog voor jonge mensen / gezinnen
Afgelopen jaren zijn er diverse ouders geweest die hun kind(eren) hebben laten dopen/opgedragen. Als wijkgemeente hebben wij ook een belofte gedaan aan deze ouders en kinderen, namelijk dat we ze ondersteunen in de geloofsopvoeding. Naast de kindernevendienst en het tienergesprek op zondagochtend willen we (meer) in contact komen met deze doelgroep (kinderen, tieners en hun ouders, maar ook jong volwassenen zonder kinderen).

Maar, hoe doen we dit ‘in contact komen’? Wat leeft er, wat moeten we aanbieden / loslaten?

Weet trouwens ook dat we dit speerpunt uitgebreider willen bespreken op 2 april.

Opvolging huidige predikanten vanaf 2026
Momenteel zijn we gezegend met een predikantsplaats van 1,6 FTE. In 2026 zullen beide predikanten met emeritaat gaan, waarmee we in aanloop hiernaartoe stil kunnen staan bij de invulling van het herderschap voor de wijkgemeente.

Hoe wensen we als Arkgemeente verder te gaan? Wie zijn we als gemeente, en wat voor soort voorganger(s) hoort/horen hierbij?

Groen – met oog voor Zijn schepping
We geven aandacht aan goed onderhoud van het kerkgebouw, met als doel dat deze voldoet aan de behoeften vanuit de gemeente. Omdat we er vanuitgaan dat kerkcentrum de Ark de eerstkomende tien jaar als kerkelijk centrum voor de Protestantse Gemeente Maarssen in gebruik zal blijven, is het zinvol om te blijven investeren in een groene Ark. De groene Ark blijft een speerpunt, uit zorg voor het milieu maar ook vanuit financiële overwegingen. Er zijn diverse initiatieven opgestart die blijvend aandacht krijgen.

Tijdens het eerdere gemeenteberaad hebben we over dit onderwerp uitvoerig gesproken, dit willen we 5 maart niet nogmaals doen.

Gemeenteberaad 5 maart

Komende zondag nemen we u graag mee in de gevolgde route tot nu toe, om daarna per speerpunt u de gelegenheid te geven aan te geven welke onderwerpen hierbij leven. Natuurlijk is er ook ruimte om eventuele andere punten bespreekbaar te maken.

Als laatste horen we ook graag wat u vindt van de lopende pilots, te weten het lied-van-de-week en getoonde bijbeltekst bij de schriftlezingen.

Gemeenteberaad 2 april

Oog voor jonge mensen en gezinnen

Gemeenteberaad 16 april

De zondagse liturgie.
Bijdrage aan de discussie door Kees van Setten: Liturgie (Het gebed van de gemeente) Kees van Setten